روضه رقیه س 2

 

از آن وقتی که افتاد دست سقا

مصیبت شد نصیب من به دنیا

فراری من شدم از بین خیمه

به دنبالم هراسان بود عمه

کنار بوته ایکاش مرده بودم

ندیده شام را پژمرده بودم

اسیری شد نصیب ما پدر جان

به کوفه می زدند باسنگ به چشمان

زبس رفتم بیابان پا پیاده

کف پایم زتبخال آب داره

به دنبال همه سختی که داشتم

رسیدم شام دگر نائی نداشتم

در اینجا برسرم آتش ریختند

زسنگ وچوب تنم از هم گسیختند

زهر بچه شنیدم   طعنه ای من

یتیم وخارجی  از نای دشمن

سر هر دختری را گل ببسته

ببین بابا موهام آتیش گرفته

تمام این تنم زخمیه بابا

زبعد تو شدم تنهای تنها

مگر هر کودکی باباندارد

درون یک خرابه جای  دارد

بگو بابا مگر خانه نداریم

غریبانه نشسته خوار و زاریم

بیا بابای خوب و نازنینم

بیا تا روی زانویت نشینم

خمیده شد کمر بابا حسین جان

مرا با خود ببر بابا حسین جان


منبع این نوشته : منبع
بابا حسین

زینب آمد دل غمین ( واحسینا اربعین)2

زینب آمد دل غمین  (  واحسینا اربعین)2

***

وارد کرب وبلا       قافله ی اسرا

هر کدام افتاده اند     بر سر قبری جدا

می رود بر آسمان   ناله های عاشقان

آه و ناله زین زمین      (  واحسینا اربعین)2

شیعیان فاطمه   بی هراس و واهمه

سر سپارند به خدا    رو سوی کرب و بلا

پا برهنه در دعا      ذکرشان خون خدا

ای زمین را تو نگین   (  واحسینا اربعین)2

ساجدین از ره رسید    ضجه ای از د ل کشید

اوفتاد بر قبر یار     گریه های زار زار

ای شهید بی سرم    پاره پاره پیکرم

ای مرا ماء معین   (  واحسینا اربعین)2

پشت سر شاه نجف   روبرو باشد هدف

هر ستونی بگذریم  دل همه از کف دهیم

کی شود بینیم تو را      ای امید قلب ما

عشق تو خواهیم همین  (  واحسینا اربعین)2

دختر شیر خدا   خسته از شام بلا

فاتح کوفه و شام  آمده با احترام

بر سر قبر حسین    نور هر دو عالمین

با نوائی بس حزین  (  واحسینا اربعین)2

هر قدم یک موکبی      سفره عشق نبی

زائر مولا بیا          یک دمی در جمع ما

کن تبرک موکبم     روز و می گردد شبم

با نوای دلنشین       (  واحسینا اربعین)2

باز سکینه دخترش   آمده اندر برش

ای پدر جان ای اخا   ای شهید سر جدا

شد رقیه ات فدا     مدفنش خرابه ها

زنده گشته از تو دین   (  واحسینا اربعین)2

دختران و کودکان     کوچک و برنایشان

خسته اما با نشاط      رو به کشتی نجات

عشق سقای تورا      کی شود از دل جدا

ای تو صحرا را نگین     (  واحسینا اربعین)2

سفره ای گسترده ای  آه چها تو کرده ای

اجر هر کس را خدا     می دهد بر او جدا

میزبان و زائران        در عروج  و آسمان

با نگار نازنین             (  واحسینا اربعین)

السلام شاه ولا       ساکن کرب و بلا

باز سلام و باز دعا      بر علمدار شما

بر علی اکبرت       قاسم آن چشم ترت

شد ندا در عالمین    (  واحسینا اربعین)2

مست مستم یا حسین   حق پرستم یا حسین

ذکر هر گامم حسین     شعر زیبایم حسین

گیر و دستم  یاحسین    هر چه هستم یاحسین

نام تو حبل المتین           (  واحسینا اربعین)2


منبع این نوشته : منبع
اربعین ,واحسینا ,واحسینا اربعین

نوحه علقمه

از علقمه آمده حسین تو زینب

 (علم زدست ساقیش افتاده)2

بیا برون زخیمه ای خواهرم زینب

عباس من فدا شد چشم ترم زینب

سقای من به راه حق جان داده

(علم زدست ساقیش افتاده)

آماده شو زینب آماده اسیری

عباس شهید و گشته نمانده هیچ دلیری

حسین تمام هستیش را داده

(علم زدست ساقیش افتاده)

شرمنده  آب فرات زان همه مهر و وفا

نشد رساند آب او  به کودکان خیمه ها

بهر شهادت است حسین آماده

(علم زدست ساقیش افتاده)

دستان او جدا شد هنوز امید دارد

گیرد به دندان و مشگ به خیمه ها رساند

بدون دست و بی علم ایستاده

(علم زدست ساقیش افتاده)


منبع این نوشته : منبع
افتاده ,ساقیش ,زدست ,زینب ,حسین ,ساقیش افتاده ,زدست ساقیش ,زدست ساقیش افتاده

بزم شام

الا مهدی زهرا تو کجائی

به شامی و میون کوچه هائی

تومی بینی غم زینب به چشمان

تو ضجه میزنی بر حال طفلان

رقیه و سکینه  بیقرارند

ز سنگ و آتش آنها درد و دارند

سر مولا بخواند سوره کهف

امام ساجدین دل داده از کف

بیا یاری نما تو عمه زینب

مدام سوزد تنش از درد از تب

حقاظت اونماید از کدام گل

زسوسن یا زسرو یا زسنبل

همه زنها به لب فریاد دارند

غم سالار دین در یاد دارند

دمی سرمیزنی اندر خرابه

کنار ناله  بی بی ربابه

علی اصغر گل نازم کجائی

بیا شیرت ده لالا لالایی

دمی بنشین  کنار آن سه ساله

کنار کودکی که جان داده

به بزم شام شده غوغا  وبرپا

یزید شادمان بنشسته برجا

اسیران رسو ل الله نشسته

به زنجیر اسارت  دست بسته

دل اهل ولا باشد مکدر

جسارت می کند بر پور حیدر

یکی گوید کنیز خوب هستند

یکی گوید عجب رسوا و گشتند

نمیدانم  چقدر گردیده سختت

زند با چوب وبر لبهای جدت

بنازم عمه ات زینب  چو شیر است

اگرچه درغل و زنجیر اسیر است

مخور غصه که سجاد رفته منبر

نماید  دین حق زنده سراسر


منبع این نوشته : منبع
دارند

نوحه امام حسن (ع)

ای زاده زهرا حسن         پاره جگر تنها حسن

(اشفع لنا  مولا حسن)   2

ای سید اهل بهشت        ای تو همه را سرنوشت

رفتی و زینب در محن             پاره جگر خونین بدن

دستم بگیر مولا  حسن     (اشفع لنا  مولا حسن)   2           

شد پاره پاره جگرش       از زهر کین نور ترش

زینب زند بر سر خدا                 مولا حسن گشته فدا

رفتی چرا از بر من         (اشفع لنا  مولا حسن)   2

شد تیر باران نعش او              هم از قفا و روبرو

شد کینه از آل علی               بر نعش مولا منجلی

خون شد سرازیر از بدن    (اشفع لنا  مولا حسن)   2

ای لاله برپا حسن              ای قائم دنیا حسن

ای سید باغ بهشت             با تو نکو شد سرنوشت

ای همه دنیا حسن             (اشفع لنا  مولا حسن)   2

ای در مدینه تو غریب       زینب زهجرت بی شکیب

تشتی گذاشته دربرت           پر گشته پاره جگرت

خونابه ریزد از دهن    (اشفع لنا  مولا حسن)   2

تشییع تو روز بلا                       کرده شهید کربلا

بستند ره جنازه را                 عباس چه سازد ای خدا

اندر بقیع کردی وطن          (اشفع لنا  مولا حسن)   2

عشق و کرامت کوی تو           بسته دلم بر موی تو

ای رهبر خون خدا                هستی ما هستی ما

از زهر کین سوزد بدن        (اشفع لنا  مولا حسن)   2

سید علی ای رهبرم                ای وارث پیغمبرم        

جان به کف و آماده ایم         تا دررهت جان را دهیم

ای رهرو  آقا حسن               (اشفع لنا  مولا حسن) 2

اهل مدینه ننگ تو                     از این همه نیرنگ تو

کشتی حسن نسل بتول            آن نور چشمان رسول

رفتی گل هر انجمن             (اشفع لنا  مولا حسن)   2

  


منبع این نوشته : منبع
مولا ,لنا  ,اشفع ,پاره ,زینب ,رفتی ,لنا  مولا ,اشفع لنا 

نوحه زینب (س) اربعین

به کربلا رسیده زینب زار و خسته

(موی سپید و با دل بشکسته)2

غصه نخور برادر من آمدم حسین جان

گرچه کشیده ام من مصیبت فراوان

بیرق دین گرفتم به دست خود برادر

افشا نموده ام من اغوای قوم کافر

به عشق تو روان شدم دست بسته

(موی سپید و با دل بشکسته)2

از کودکان نمودم محافظت برادر

خود را سپر نمودم به سنگ وچوب وآزر

در کوفه خطبه خواندم هم چون علی ی حیدر

ابن زیاد نمودم شرمنده و مکدر

زعشق تو نگشته ام من خسته

(موی سپید و با دل بشکسته)2

اندر ره اسارت همراه راس پاکت

مدام روضه خواندم با قرص آن نگاهت

هر لحظه باد و میخورد  به گیسوان ماهت

می برد و این دل من دو چشمان سیاهت

زینب به پای عشق تو بنشسته

(موی سپید و با دل بشکسته)2

خوش آمدی تو خواهر بیا بیا زینب

منتظرت برادر بیا بیا زینب

غریب نینوا را لطف و صفا زینب

سر را گذار به قبرم ای با وفا زینب

دوباره یار ناز من برگشته

(موی سپید و با دل بشکسته)2

 


منبع این نوشته : منبع
زینب ,بشکسته ,سپید ,برادر ,نمودم

الحسین یجمعنا

الحسین یجمعنا2

السلام الجسوم الشاحبات        السلام الشفاء الذابلات

السلام القتبل المظلوم               السلام اخیه المسموم

الحسین مولانا         الحسین یجمعنا2

السلام علی الشّیب الخضیب      السلام علی الخدّ التریب

السلام  شریف النسب              السلام منیف الحسب

الحسین مولانا         الحسین یجمعنا2

السلام علی ثارالله          السلام علی باب الله

السلام علی نورالله       السلام  علی عین الله

الحسین مولانا         الحسین یجمعنا2

انت مصباح الهدی       یا سفینه النجاه

انت خیرالورا            سیدالشهدا

الحسین مولانا         الحسین یجمعنا2

یاغریب الغربا         یا شهیدالشهدا

المرمل بالدماء         المهتوک الخباء

الحسین مولانا         الحسین یجمعنا2

السلام علی العباسک             وعل العلی اکبر عینک

وعلی العلی اصغر طفلک    و علی الرقیه الساداتک

الحسین مولانا         الحسین یجمعنا2

از همه سوی جهان   کودک وپیر وجوان

بلوچ وایرانی        شیعه ی لبنانی

یار پاکستانی        عرب و افغانی

الحسین مولانا         الحسین یجمعنا2

همه یکپارچه طرفدار حسین

به غم عشق گرفتار حسین

برهمه هستی امیر یاحسین

دست مارابگیر یاحسین

الحسین مولانا         الحسین یجمعنا2

محور عشق حسین      نور هردو عالمین

مرکز ثقل زمین       شده بین الحرمین

الحسین مولانا         الحسین یجمعنا2

نور پاک انبیاء         زاده خیرالنساء   

پسر شیر خدا         شافع روز جزا

الحسین مولانا         الحسین یجمعنا2

 


منبع این نوشته : منبع
الحسین ,یجمعنا2 ,مولانا         ,السلام ,الحسین یجمعنا2 ,الحسین مولانا         ,مولانا         الحسین ,یجمعنا2 السلام ,مولانا         الحسی